Over Ons Genoegen Hengelo

Onze vereniging is opgericht in 1929 en telt op dit moment ongeveer 3000 leden. Wij streven ernaar de hengelsport als sportieve recreatie te bevorderen en de visstand te beschermen en te verbeteren. Omdat we zijn aangesloten bij Sportvisserij Nederland kunnen de leden van onze vereniging vissen in alle Nederlandse wateren vallend onder deze organisatie zoals vermeld in de bijlagen bij de vergunning. Daarnaast beheren we een aantal specifieke wateren binnen de gemeente Hengelo, waarin onze leden mogen vissen en organiseren wij voor onze leden tal van activiteiten.

Viswedstrijden: Wij houden tal van viswedstrijden gedurende het seizoen. Naast de uit 8 wedstrijden bestaande hengelcompetitie en een internationaal visconcours in september voor de wedstrijdvisser, organiseren wij voor alle seniorenleden 3 viswedstrijden. Onze leden kunnen ook meedoen aan selectiewedstrijden in het kader van de Nederlandse Kampioenschappen Sportvissen. 

Jeugdactiviteiten: De laatste jaren hebben wij tal van activiteiten opgezet voor de jeugd zoals voorlichting op scholen, een hengelwedstrijd, een hengeldag en een karper infodag speciaal voor de jeugdige karpervisser. Daarnaast geven wij aan de jeugd van 8 t/m 15 jaar een hengelcursus waarin de beginselen van de hengelsport worden bijgebracht en waarin veel geleerd kan worden over verschillende vissoorten, de waterplanten en de waterdieren. 

Ouderen: Voor onze leden van 60 jaar en ouder organiseren wij in het voorjaar een vistocht, waarbij wij met de bus op weg gaan naar een prachtig viswater. Recreanten en wedstrijd-vissers kunnen zich deze dag naar hartelust uitleven bij het beoefenen van de hengelsport. Ter afsluiting leggen wij onderweg aan bij een gezellig restaurant om onder het genot van een hapje en een drankje de ervaringen uit te wisselen en de prijzen uit te reiken. 

Visstand en waterbeheer: Omdat goed viswater een voorwaarde is voor het beoefenen van de hengelsport is een verantwoord en actief visstand en waterbeheer noodzakelijk. Daardoor zijn wij in staat geweest de laatste jaren voor verschillende doelgroepen prima wateren te huren van de gemeente zoals b.v. de kleigaten van Rientjes en het kleigat aan de Haaksbergerstraat. Door onderzoek en doelmatig onderhoud proberen wij de kwaliteit van de visstand op onze wateren te verbeteren. 

Controle: Binnen de vereniging is de controlecommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van controleactiviteiten. De controleurs zien erop toe dat vissers beschikken over de juiste papieren en zich houden aan de voorgeschreven regels. Ook geven zij voorlichting en aanwijzingen voor zover daar behoefte aan bestaat. Voorlichting en informatie. 

Naast informatie op onze website geven we 2 keer per jaar een clubblad uit vol nieuws over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Ook organiseren wij regelmatig informatieavonden over de laatste nieuwtjes op hengelsportgebied.Met al deze activiteiten proberen wij op een goede wijze in te spelen op de behoeften van onze leden en anderen die bij onze sport betrokken zijn.


Historie Hsv Ons Genoegen

De Hengelsportvereniging Ons Genoegen is opgericht op 17 juni 1929. Destijds verzamelden zich een 12-tal personen in Hotel "Jan v.d. Klap"aan de Enschedestraat voor een "gesprek". De bedoeling van dit gesprek was om te komen tot het oprichten van een visvereniging, later genoemd "Hengelsportvereniging Ons Genoegen". De eerst gekozen voorzitter was de heer Knake. Deze vormde samen met heren Krake en Slot het "Dagelijks Bestuur" van de toen opgerichte vereniging. Viswater waarin in eerste instantie gevist werd, waren: het Slangeriet-de Houtmaat en de put aan de Vockersweg. Later werd meestal vergaderd in "Het Wapen van Hengelo" aan de Deldenerstraat en werd zelfs later officieel benoemd tot Bondshotel van de A.H.B. (Algemene Hengelaarsbond). Het ledental van de vereniging groeide gestaag naar een aantal van enkele honderden. 

In de jaren 1934-1938 werd het Twenthekanaal gegraven. Hiervoor werd een beheerder aangesteld, namelijk het toenmalig Twents Pootvisfonds. In het kanaal werden door de beheerder in overleg met besturen van aangesloten verenigingen en O.V.B., vis uitgezet van diverse pluimage t.b.v. de hengelaars. Bij bovengenoemd Twents Pootvisfonds sloten zich diverse verenigingen uit de regio aan. Namens het bestuur van Ons Genoegen nam zitting in het bestuur van het fonds de heer Gerrit ter Horst, welke jarenlang secretaris is geweest. Ook volgde oprichting van andere pachtfondsen cq. beheerseenheden voor de omliggende wateren, namelijk: de Schipbeek, Overijssel Kanaal, Vecht, Kanaal Almelo-Nordhorn en de Berkel. In de meeste gevallen nam 1 of meer besuurders van Ons Genoegen zitting in genoemde beheerseenheden cq. pachtfondsen. 

Verder werd onze latere voorzitter G.B.H. Schopman tijdens een vergadering van het overkoepelende orgaan genoemd de Algemene Hengelaarsbond kandidaat gesteld voor het bestuur en gekozen. Ook het districtsbestuur was vertegenwoordigd door een bestuurslid van Ons Genoegen namelijk de toenmalig penningmeester G. Scholten. Een tijd later nam de toen als 1e secretaris fungerende G. B. H. Schopman de voorzittershamer over van de overleden voorzitter Van Lohuizen en werd 2e secretaris Wes benoemd tot 1e secretaris van Ons genoegen. Secretaris Wes was 29 jaar bestuurslid (secretaris) van Ons Genoegen en 26 jaar secretaris van P.O.V. (Vecht). Na het aftreden van de heer Schopman is nog een tijdje R. pot voorzitter geweest, waarna hij na zijn overlijden werd opgevolgd door de heer Zeiger. Secretaris wes trad na 29 jaar uit het bestuur en werd opgevolgd door G. Strikker (1,5 jaar). Daarna door de secretaris J. Bouwmeester. de vereniging heeft zich in de loop der jaren flink uitgebreid. We hebben op dat moment circa 2.600 seniorleden en 400 jeugdleden. Ook heeft Ons Genoegen een 4-tal ereleden in zijn gelederen, namelijk de heren Schopman, Wes, Schaapherder en Geerdink. Leden van verdienste zijn de heren: Gemser, Zomer, Groenhuizen, Bouwmeester, Elderman, Groen, Postma, te Spenke en Kreijkes. 

Met dank aan wijlen de heer G.J. Wes